Laserklasse Organisatie Nederland


Spoed: Uitnodiging tot invulling vragenlijst ILCA constitution

Geplaatst op 27-05-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur:

Enschede : 26-05-2020

 

Beste LON leden,

 

Dit document is nu goedgekeurd door de ILCA en World Council.

Naast een beschrijving van het proces dat zal worden gebruikt voor de herziening, bevat het document enkele eerste ideeën die zijn voorgesteld op gebieden waar verandering kan worden overwogen.(Red. Ofwel ten zeerste op wordt aangedrongen door de vertegenwoordigers)

 

ILCA begint nu aan de tweede stap van het proces, waar we graag suggesties zouden willen krijgen over mogelijke veranderingen van alle geïnteresseerde groepen die betrokken zijn bij de klasse, inclusief WC-leden, districten, individuele zeilers en commerciële partijen. Het proces is bedoeld om raadpleging en input van alle geïnteresseerde partijen mogelijk te maken, en uiteindelijk de goedkeuring mogelijk te maken van grondwetswijzigingen die worden ondersteund door alle noodzakelijke partijen, inclusief de vereiste twee derde stem van ons lidmaatschap bij stemming voor wijzigingen in de WC .

 

Bijgaande treft u het vragenformulier opgesteld door EurILca (Bijlage 1) aan waarin beknopt de voorgestelde wijzigingen vertaald zijn weergegeven. Gaarne zien we dat het formulier ingevuld c.q. van commentaar voorzien en teruggestuurd wordt naar secretariaat@laserklasse.nl

Wij zorgen dat het doorgestuurd wordt naar de ILCA.

 

Tevens geven we je hierbij een link waardoor je de het vragenformulier ook digitaal kan invullen: 
 https://forms.gle/AohcrjKzwKixZTgWA

 

Met dank,

Namens het bestuur,

Barend-Jan Binkhorst

Voorzitter Laserklasse Organisatie Nederland

 

Bijlage 1: Vragenlijst

 

Bijlage 2: Constitution Review Process-document

 

Bijlage 1

 

Vragenlijst

 

Let op: Antwoordtermijn: 31 mei 2020

 

Beste Laserzeilers, Wij vragen jullie opinie over de volgende belangrijke kwesties. Wij verzoeken jullie deze te beantwoorden en aan ons vóór 31 mei 2020 te sturen. Het bestuur zal deze doorsturen naar de ILCA om hen jullie visie te laten weten voor de toekomst van de Laser/ILCA klasse. Voordat jullie de onderstaande vragen beantwoorden is het van groot belang eerst bijlage 2 aandachtig door te lezen omdat dit document de nodige context geeft. 1/       Is het nodig om de regio’s binnen de Laser World die tezamen de ILCA vormen, te herzien?         Caribische eilanden zijn bijvoorbeeld niet aan een regio gekoppeld, moeten ze aan Noord-Amerika worden toegevoegd? Reden: ze worden tot dit moment onvoldoende betrokken c.q. vertegenwoordigd in WC.      

Ja

 

Nee

 

Geen mening

 

Anders

 

  2/       Moeten we dezelfde structuur volgen als World Sailing voor de regio’s. Reden meer duidelijkheid in vertegenwoordiging binnen WC. Kijk voor indeling op: https://www.sailing.org/mna 

Ja

 

Nee

 

Geen mening

 

Anders

  3/       Binnen de ILCA komen 8300 zeilers uit de Europese regio en worden vertegenwoordigd door 3 leden in de World Council terwijl Oceanië met slechts 815 zeilers 4 leden in de WC heeft. Is dit een eerlijke verdeling? Moeten we niet naar een evenredige vertegenwoordiging binnen de WC? 

Ja

 

Nee

 

Geen mening

 

Anders

 

Ter informatie:

De Laser World Council heeft 14 leden met stemrecht te weten:

Oceania: 4 leden, aantal zeilers 815
Hugh Leicester ( AUS) Vice Président
Ken Hurling Chairman of Oceania
Nick Paige, treasurer and vice chair of NZ
Peter Hedge (PSA) Bootbouwer Australie

Europe : 3 leden, aantal zeilers 8300
Alexandra Behrens (GER)
Heini Wellmann ( SUI ) as past President
Jean-Luc Michon ( FRA° chair of European region

North America: 3, aantal zeilers 1607
Tracy Usher (USA) Président
Eric Faust (USA Executive secretary) Hoofd ILCA-secretariaat (betaalde functie ILCA, niet verkozen)
Andy Roy (CAN) Chair North America

Asia: 2 leden, aantal zeilers 1634
Aillen LOO (SIN) Chair of Asia and chief measurer betaalde functie ILCA
Takao Otani(PSJ) Bootbouwer Japan 
South America: 1 lid, aantal zeilers 482
Carlos Palombo Chair of South and central America 

Africa: 1 lid, aantal zeilers 368
Nuno Gomes (ANG) chair of Africa elected
Rest 327 zeilers

 

4/         Moet de vroegere president van ILCA aanblijven als lid van de World Council ?

 

Ja

 

Nee

 

Geen mening

 

Anders

 

 

5/        Kunnen Nationale Laserklasse organisaties alleen gevormd worden door Laser zeilers of kan    een Nationale Zeilbond ook een Laserklasse Organisatie opzetten?

 

Ja

 

Nee

 

Geen mening

 

Anders

 

 

6/        Moet de ILCA de bestuursvorming van EurILCA overnemen n.l. door elk jaar verkiezingen te houden voor bestuursleden die zitting nemen in de World Council?

 

Ja

 

Nee

 

Geen mening

 

Anders

 

        

7/         Moet de uitvoerende secretaris, hoofd van ILCA-secretariaat, een schriftelijke stem hebben in de World Council? (Dit is een niet gekozen persoon maar een persoon in loondienst ILCA.), zie punt

           

Ja

 

Nee

 

Geen mening

 

Anders

 

 

8/         Moet alle informatie inclusief financiën transparant zijn?

 

Ja

 

Nee

 

Geen mening

 

Anders

 

 

9/         Moeten we 2 accountants aanstellen, gekozen door leden, om de rekeningen elk jaar te verifiëren en te rapporteren zoals we dat voor de Europese regio doen, zoals vereist door de Zwitserse wet?

 

Ja

 

Nee

 

Geen mening

 

Anders

 

 

10/       Zouden de zeilers, die tot de klasse behoren, geraadpleegd moeten worden in het geval van een wijziging van de tuigage zoals deze gemaakt is met de C rigs-serie of de ARC-rigs? Moeten de Laser zeilers stemmen over specifieke veranderingen aan de boot / klasse?

 

Ja

 

Nee

 

Geen mening

 

Anders

 

 

11/       Eventuele andere ideeën, vul het formulier in en geef uw mening.

 

Ja

 

Nee

 

Geen mening

 

Anders

 

 Ruimte voor eventuele verdere toelichting/ opmerkingen:      

 

 

 

 

 

 

 

Gaarne zien we dat dit formulier ingevuld c.q. van commentaar voorzien teruggestuurd wordt naar secretariaat@laserklasse.nl

 

 

 

Bijlage 2

Constitution Review  Process-document

ILCA Constitution review april 2020 ( vertaling LON,  zie   document op website ILCA )

 

Reden voor herziening:

Sinds enkele jaren wordt binnen de World Council (WC) van de ILCA erkend dat aspecten van de huidige ILCA-grondwet achterhaald zijn en dat een herziening van de grondwet gerechtvaardigd en tijdig zou zijn. De behoefte hieraan werd verder benadrukt door de veranderingen die zich de afgelopen 2 jaar in de klasse hebben voorgedaan als gevolg van de wijzigingen in de vereisten van de World Sailing Olympic Classes, waarop de klasse heeft gereageerd met zijn regelwijzigingen, de introductie van nieuwe bouwers, merkwijziging etc. Tijdens de WC meeting van 2019 heeft de WC een opdracht aangenomen om een ​​grondwetsherzieningsproces te starten en heeft een werkgroep opgericht om hieraan te werken.

 

De bestaande ILCA-grondwet

De bestaande ILCA-grondwet werd in 1972 aangenomen en vervolgens herhaaldelijk gewijzigd (beschikbaar op de ILCA-website).
De grondwet en de principes die erin zijn vervat, waren een van de fundamenten voor de klasse die de meest succesvolle zeilklasse ter wereld werd. Als zodanig moet er zorgvuldig aan worden gedacht om er zeker van te zijn dat ze de toekomst van de klasse op lange termijn zullen verbeteren.

Er kunnen ook implicaties zijn voor de grondwetten en op de vertegenwoordiging op regionale ILCA-organisaties, aangezien deze over het algemeen de ILCA-grondwet weerspiegelen en zodoende mogelijk ook aanpassingen vereisen, afhankelijk van welke wijzigingen waarvoor worden besloten.

Het voorgeschreven proces voor het wijzigen van de grondwet.

Het voorstel is om de bestaande grondwet te wijzigen en niet volledig te vervangen.
De grondwet zelf beschrijft het proces dat nodig is om wijzigingen aan te brengen als volgt.
17.  Wijzigingen van deze grondwet worden goedgekeurd door eenieder van:

(a) de World Council

(b) de Adviesraad

(c) ten minste tweederde van het totaal van de individuele leden aangesloten bij de nationale klasse organisaties antwoordt schriftelijk gericht aan het ILCA-secretariaat als reactie op een door het International Office gepubliceerde stemming ( bij post verstuurd). Alleen de stemmen per post die binnen zes maanden na de datum van publicatie van de voorgestelde wijziging aan het International Office zijn geretourneerd, zijn geldig.

 

Aspecten van de grondwet die moeten worden herzien. 

In voorbespreking met enkele raadsleden en diverse externe partijen heeft de werkgroep de volgende terreinen geïdentificeerd waarop wijzigingen kunnen worden overwogen:

 

-           Het klasse-Logo

-          Het gebruik van het woord Laser in het hele document

-          De samenstelling van de World Council (WC)

-          Stemrecht van de verschillende leden van de WC

-          Termijnlimieten voor zitting van leden in de WC

-          Benoemingsmechanisme en termijnen voor de president en vicepresident

-          De rol van de past president

-          Structuur van het sub comité en de behoefte aan nieuwe sub comités

-          De toekomstige rol van of behoefte aan een Adviesraad

-          Timing van vergaderingen

-          Overgang van ISAF naar World Sailing

  

Opstellen van voorgestelde wijzigingen

Het is duidelijk dat sommige van de veranderingen die nodig zijn in de grondwet relatief, niet controversieel, zullen zijn en breed zullen worden ondersteund, terwijl andere aanzienlijk meer werk nodig hebben om een ​​consensus te bereiken, zowel over de onderliggende filosofie achter een mogelijke verandering als over de definitieve formulering van elke verandering die ter goedkeuring naar voren worden gebracht. Alle wijzigingen zullen de toekomstige ontwikkelingsplannen en richting van de klasse moeten ondersteunen, zodat ze de organisatie zoveel mogelijk toekomstbestendig maken als ze haar plannen voor de toekomst instelt.

 

De subcommissie stelt daarom voor om als volgt te handelen;

  1. De werkgroep stelt een eerste lijst van mogelijke veranderingen op, die meerdere mogelijke opties kunnen bevatten voor het wijzigen van bepaalde aspecten en ideeën over hoe deze zich verhouden tot de toekomstige richting van de klasse. Hieronder vindt u een eerste lijst met ideeën voor discussie.
  2. Stuur dit document naar alle leden van het WC voor discussie, feedback en aanvullende suggesties over mogelijke gebieden voor verandering en / of specifieke veranderingen die zij graag overwogen zouden willen zien.
  3. De werkgroep verzamelt vervolgens de feedback en identificeert gebieden waar veranderingen kunnen worden doorgevoerd, waaronder zowel veranderingen die relatief niet-controversieel lijken als andere gebieden waar verandering door ten minste enkele leden van de raad noodzakelijk wordt geacht, maar waar er lijkt te zijn weinig indicatie van aanvankelijke consensus over wat de nieuwe vereiste zou moeten zijn.
  4. De werkgroep zal vervolgens een discussiedocument opstellen en een formulering opstellen over de reeks veranderingen die volgens hen overwogen kunnen worden, waarbij wordt geprobeerd de voor- en nadelen van elke mogelijkheid vast te leggen en te verspreiden. Dit ter discussie tijdens een speciale .-bijeenkomst. Het doel van de speciale vergadering is om consensus te bereiken en te formaliseren welke wijzigingen moeten worden doorgevoerd en / of waar verder werk nodig is.
  5. De werkgroep zal dan proberen een formeel ontwerp op te stellen voor de formulering van voorgestelde grondwetswijzigingen en deze als een formeel ontwerp aan alle leden van de WC en de relevante commerciële partijen toe te zenden. 
  6. Houd een discussie en stem over de voorgestelde wijzigingen tijdens de WC-vergadering in november.
  7. ndien goedgekeurd door de OR en de Adviesraad, gaat u verder met het goedkeuringsproces van de leden voor de voorgestelde wijzigingen. 

Eerste lijst met mogelijke wijzigingen

 

1. Het klasse-insigne en de naam.
Deze moeten worden bijgewerkt om de recente wijzigingen in de klas weer te geven. 

2. Samenstelling van de World Council (WC).
De huidige grondwet schrijft voor dat de WC voornamelijk bestaat uit één vertegenwoordiger per regio. Er is gesuggereerd dat dit zou moeten worden gewijzigd, zodat de vertegenwoordiging nauwer de verdeling van het huidige klassenlidmaatschap volgt, waarbij regio's met een groter lidmaatschap extra raadsvertegenwoordigers hebben die meer in verhouding staan tot hun lidmaatschapsaantal. Als alternatief is voorgesteld om onder de bestaande regels extra regio's of mogelijk sub-regio's te creëren door de bestaande grotere regio's onder te verdelen om een beter uitgebalanceerde regionale vertegenwoordiging te bieden, zoals eerder werd gedaan bij het scheiden van bijvoorbeeld Azië en Oceanië.

 3.Termijnlimieten voor WC-leden.
Momenteel zijn er geen termijnlimieten voor WC-leden en er is voorgesteld deze in te voeren.

 4. Benoemingsmechanisme voor de president en de vicepresident.
Momenteel worden de voorzitter en de vicevoorzitter door de WC benoemd uit de regionale vertegenwoordigers en vervolgens vervangen als regionale vertegenwoordigers. Er is gesuggereerd dat de rollen zouden kunnen worden gewijzigd en dat de posities tussen de regionale vertegenwoordigers moeten worden gerouleerd en dat zij niet aanvullend moeten zijn. Dit zou onvermijdelijk een wijziging van de aard van de rollen vereisen, aangezien het vanuit het oogpunt van de werklast onmogelijk zou zijn om de rollen in hun huidige vorm voort te zetten. Er is ook gesuggereerd dat in het huidige, vrijwel professionele tijdperk van concurrentie op het hoogste niveau de verantwoordelijkheden tussen de betaalde en vrijwillige delen van de organisatie wellicht moeten worden gewijzigd, waarbij de rollen van de World Council, de president en de vicepresident meer op bestuur zijn gericht en minder op de dagelijkse werking van de organisatie

5. Termijnlimieten voor de president en vicepresident.
Zoals bij 3 en 4 hierboven.

6. De rol van de vorige president.
Moet de vorige president een stemgerechtigd lid van de raad blijven?

7. Stemrecht van leden van de WC

Met de wijzigingen aan bouwers, mogelijke wijzigingen in de samenstelling van de raad, de mogelijke introductie van meer subcommissies enz. Moet er duidelijkheid komen over wie wel en geen stemgerechtigde leden van de raad zullen zijn. Hierbij kan ook aandacht worden besteed aan de stemrechten van de uitvoerend secretaris.

8. Sub comités.
Er is gesuggereerd dat we met de wijzigingen in de bouwer de samenstelling, de rol en de bevoegdheden van de technische commissie moeten herzien en het proces om deze terug te koppelen aan de raad. Er is ook behoefte aan een racemanagement of een soortgelijk sub comité.

 9. Adviesraad.
Met de veranderingen aan de commerciële kant van de klas moet de behoefte aan en / of de rol van de Adviesraad worden heroverwogen.

 10Timing van vergaderingen, ISAF naam.
Deze clausules moeten worden bijgewerkt

11. Overige
De herziening van de grondwet biedt gelegenheid om andere kwesties te bespreken.