Nederlandse Regio ILCA Klasse (voorheen: Laserklasse Organisatie Nederland)


Ranking reglement voor Laser 4.7/ Radiaal / Standaard

Laserklasse Organisatie Nederland                                     27/08/2021

  

Hoofdstuk 1: LON Ranking

Artikel 1.1: Doelstelling van de LON Ranking

 1. Doelstelling van dit reglement is het op eerlijke wijze selecteren van de beste zeiler(s) voor:
 • Deelname aan internationale evenementen (indien selectie vereist is door de overkoepelende organisatie. Bijvoorbeeld W(J)K, E(J)K, Worldcups.
 • Verdeling van eventuele subsidies in de ILCA 4 / 6 / 7 / Master
 • De Nationale Training Teams (NTT's) in de ILCA 4 / 6
 1. De in dit reglement gebruikte aanduiding “zeiler” moet worden gelezen als zeiler/ zeilster.

 

Artikel 1.2: Overkoepelende voorwaarde voor uitzending

Het aantal door de LON (Laserklasse Organisatie Nederland) geselecteerde zeilers voor gelimiteerde evenementen wordt bepaald door de reglementen van de overkoepelende organisatie. Indien dit door deze niet wordt aangegeven is de inschrijving vrij.

 

Artikel 1.3: Voorwaarde om opgenomen te worden in de LON Ranking en uitgezonden te worden.

 1. Om in aanmerking te komen voor de Ranking moet een zeiler:
 • De Nederlandse Nationaliteit hebbenof domicilie in Nederland hebben conform 
  World Sailing Regulation 24.5.4;
 • Lid zijn van de LON.
 • In het bezit zijn van een startlicentie afgegeven door het Watersportverbond.
 • In alle wedstrijden waaraan hij of zij deelneemt, varen met een boot die is voorzien van een geldig registratiebewijs.
 1. Om voor kwalificatie voor een damesevenement in aanmerking te komen moet men bovendien van het vrouwelijke geslacht zijn.
 2. Om voor kwalificatie voor een jeugdevenement in aanmerking te komen moet men voldoen aan de door de overkoepelende organisatie voorgeschreven leeftijd­grenzen.

 

Artikel 1.4: Aangewezen selectiewedstrijden 2021

 

Voorjaar selectie

United 4 (afgelast)

 

United 4  (afgelast)

 

Dutch Youth Regatta (afgelast)

 

 

 

Najaar selectie*

 U4 Workum

4-5 september 2021

U4 Medemblik

26-27 september 2021

LON evenement 

2-3 oktober 2021

* Intentie is alle 3 de evenementen mee te laten tellen. Dit aantal kan worden aangepast wanneer er een evenement afgelast wordt of wanneer er door te weinig inschrijfplekken zeilers die voor een NTT selectie in aanmerking komen, niet kunnen deelnemen. Het WSV neem dit besluit in overleg met de LON voor de start van het evenement. De selectie kan dus uiteindelijk ook maar 1 evenement i.p.v. 3 evenementen bestaan.

 

Artikel 1.5: Regels t.a.v. de berekening van de LON Ranking

 1. Voor de berekening van de ranking-standen in de verschillende groepen zal gebruik

            worden gemaakt van het lage puntsysteem, deze staat omschreven in de regels voor    wedstrijdzeilen 2021-2024 (appendix A).

 1. Elke race van een kwalificatiewedstrijd wordt beschouwd als een aparte wedstrijd en wordt als zodanig meegeteld.
 2. Buitenlandse deelnemers zullen worden meegeteld in de uitslagen.
 3. Niet LON-leden zullen wel worden meegeteld in de uitslagen maar uit de ranking worden geschrapt.
 4. Alle wedstrijden van de evenementen die zijn benoemd als ranking-evenement vormen samen 'de Ranking'. Indien er sprake is van medal races en/of finals dan zijn het alle wedstrijden voordat er overgegaan wordt op finals en/of medal races die meetellen voor 'de ranking'. (Uitzondering: indien de selectie bestaat uit 1 evenement zal de einduitslag van dit evenement tellen).
 5. Aan het einde van de (laatste) als kwalificatie benoemde evenement wordt op elke 4 races 1 aftrek toegepast, zodanig dat bij een serie van 1 t/m 3 starts geen aftrek wordt toegepast, een serie van 4 t/m 7, 1 aftrek kent enz. De aftrek mag over de gehele serie worden gedaan.
 6. We spreken over een geldige Ranking wanneer er 4 of meer races zijn gevaren bij een selectie die over meerdere evenementen gaat. Wanneer de Ranking over 1 evenement gaat dan zal de geldigheid van de Ranking afhangen van de evenement regels die bepalen of het een geldig evenement is. Wanneer er sprake is van geen geldige Ranking komt deze in aanmerking voor onvoorziene omstandigheden. (zie artikel 1.7).
 7. Niet deelnemen aan een race betekent dat de desbetreffende zeiler(s) een score krijgt toegekend die gelijk is aan de score van de plaats die 1 meer is dan het totaal aantal inschrijvingen (indien de desbetreffende race gevaren is in fleets of startgroepen, lees: de score van de plaats die 1 meer is dan het totaal aantal per fleet of groep).

 

Artikel 1.6: Regels t.a.v. het vaststellen van de ranking

 

 1. De kwalificatiestand wordt bepaald door het samenstellen van een lijst met de verkregen resultaten, waarbij degene met de minste punten, inclusief de eventuele aftrek, zoals omschreven in artikel 1.5.6., op de eerste plaats van de lijst staat.
 2. Indien zeilers met een gelijk aantal punten zijn geëindigd wordt daarvoor een onderlinge rangorde vastgesteld conform de in appendix A (regels voor wedstrijdzeilen 2021- 2024) omschreven procedure.
 3. Als een uitslag door een hoger beroep nog niet bekend is op het moment dat er door de wedstrijdsecretaris een selectie aan een overkoepelende organisatie aangemeld moet worden, geldt de voorlopige uitslag.
 4. Het Watersportverbond volgt in principe deze selectiestand, tenzij zij gegronde redenen heeft om daarvan af te wijken. In dit geval zal de Laserklasse dit zo snel mogelijk communiceren met haar leden.

 

Artikel 1.7: Onvoorziene omstandigheden

Wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden zal de wedstrijdsecretaris van de LON in overleg met het Watersportverbond beslissen.

 

Hoofdstuk 2: Samenstellen van de NTT’s op basis van de LON Ranking.

Artikel 2.1: NTT samenstelling op basis van de LON najaarsranking

Het Watersportverbond selecteert op basis van de LON najaarsranking objectief het volgende aantal zeilers per klasse:

- top 6 ILCA 4 zeilers. (kunnen subjectief worden aangevuld met 4 wildcards).

- top 6 ILCA 6 zeilers (kunnen subjectief worden aangevuld met 4 wildcards).

 

Hoe wordt dit gedaan?:

Stap 1: Selectie van de beste zeilers met leeftijdsrestricties

Op volgorde van de ranking wordt het team objectief gevuld t/m het hierboven genoemde aantal zeilers die tot het einde van de NTT periode voldoen aan de jeugdleeftijd restricties voor de jeugd kampioenschappen. (ILCA 6 (U19) en ILCA 4 U18)).

De NTT periode loopt in een normaal seizoen van begin oktober t/m september het jaar erop.

Deze methode wordt gehanteerd t/m de top 12 in ILCA 4 en t/m de top 20 van ILCA 6 LON najaarsranking (dit is de totale ranking ook met senioren erbij, zoals hij door de LON gepubliceerd wordt).

 

Stap 2: Objectief aanvullen van het NTT met meisjes, indien nodig.

In het geval dat er geen 2 meisjes bij de selectie zitten van de in stap 1 geselecteerde zeilers, wordt het aantal meisjes op basis van ranking aangevuld t/m 2. Dit kan ten koste gaan van de laatste of laatste 2 objectieve plekken van de in stap 1 genoemde criteria. Voorwaarde is wel dat de meisjes bij de eerste 12 (ILCA 4)  of eerste 20 (ILCA 6) staan op de LON najaarsranking.

Mocht dit niet het geval zijn of hoeft er bijvoorbeeld maar met 1 meisje aangevuld te worden om op 2 te komen dan worden deze resterende plek(ken) volgens de ranking aangevuld volgens de methode beschreven in stap 1.

 

Stap 3: Commitment eis

Naast de omschreven eisen in stap 1,2,4,5 en 6 geldt er ook een commitment eis, namelijk:

Aanwezigheid op 90% van het voorgelegde Nederlandse programma 

+ deelname aan 2 piek evenement (JEK en JWK (indien in Europa)

+ 2  buitenlandse trainingsstages in de maanden december t/m maart. 

Overige buitenlandse activiteiten op het programma worden sterk aangeraden, maar zijn niet verplicht.

Er wordt in Nederland ook op de vrijdag getraind, de zogenaamde ‘Bonus Friday’. Minimale aanwezigheid is 1x per kalendermaand.

Het volledige NTT programma komt neer op ongeveer 90 dagen zeilen in Nederland en 30 dagen zeilen in het buitenland. (dit kan per seizoen verschillen).

Het programma wordt samengesteld door de hoofdcoach NTT en ruim vooraf gecommuniceerd.

Binnen het NTT programma valt ook het fysieke programma, dat aangeboden wordt door het NTT; dit fysieke programma wordt voor een deel thuis afgewerkt en voor een deel tijdens trainingsdagen. Deze dagen tellen niet mee als zeildagen in het programma.

 

Stap 4: Gewicht restrictie

Wanneer zeilers de prestatie norm hebben gehaald voor het NTT kunnen ze nog geweigerd worden wanneer ze niet voldoen aan de eis voor het gewicht. Wanneer verwacht wordt dat ze deze binnen korte tijd gaan halen, wordt ook voldaan aan de gewicht eis. (Watersportverbond in overleg met de verantwoordelijk programma coach bepaalt dit).

NTT 4.7:         > 50 Kg en <62  Kg

NTT Radiaal: > 60 Kg en < 73 Kg

 

Zijn er binnen de eerste 4 stappen zeil(st)ers die niet op de uitnodiging in gaan, dan worden deze plaatsen niet automatisch aangevuld. Het Watersportverbond bepaalt dit in overleg met de programma coach.

 

Stap 5: Selectie via wildcard

Het Watersportverbond heeft 4 wildcards voor de ILCA 4  / 4 wildcards voor de ILCA 6. Het is geheel aan de verantwoordelijke programma coach om samen met de NTT hoofdcoach van het Watersportverbond te bepalen aan wie en of deze wildcards worden toegewezen. Bij het accepteren van de wildcard ben je volledig onderdeel van het NTT team.

 

Stap 6: Sportmedische keuring

Om definitief toe te kunnen treden tot de NTT moet er bovendien een Sportmedische keuring gedaan worden en deze moet positief zijn.

 

Artikel 2.2: NTT aanvulling gedurende het seizoen.

De NTT’s worden samengesteld op basis van de LON najaarsranking.

Het Watersportverbond kijkt gedurende het seizoen of ze het huidige NTT willen aanvullen met wildcards voor nieuwe zeilers.

Redenen voor een wildcard kunnen zijn:

Opvallende resultaten in de LON voorjaarsranking

Subjectieve inschatting van de potentie van een zeiler

Subjectieve inschatting van het eigenaarschap van de zeiler. Denk hierbij aan intrinsieke motivatie, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, assertiviteit van de zeiler.

 

Het is geheel aan de hoofdcoach NTT om samen met de  NTT hoofdcoach van het Watersportverbond te bepalen aan wie deze wildcards worden toegewezen en wanneer.

 

 

Artikel 2.3: Hoe selecteer je je voor Jong Oranje (zeilers met extra ondersteuning binnen het NTT ILCA 6).

·      Top 25% op EJK of WJK ILCA 6 under 19.

 

Daarnaast moet een sporter onderdeel zijn van een Nationaal Training Team (NTT) of de Topzeil Academie (TZA).
Deze titel kun je hebben t/m het jaar waarin je 18 wordt.

 

Artikel 2.4: Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin het reglement van hoofdstuk 2 niet voorziet, beslist het Watersportverbond.  

Hoofdstuk 3: Uitzending en begeleiding naar W(J)K en E(J)K vanuit het Watersportverbond.

De visie van het Watersportverbond is zeilers te laten racen op wedstrijden van hun niveau. Dit betekent dat zeilers een goede kans moeten hebben om bij de eerste 50% van het deelnemersveld te eindigen.

Artikel 3.1: WSV begeleiding tijdens ILCA en EURILCA W(J)K en E(J)K

Wanneer er een W(J)K en/of E(J)K in het NTT programma  staat, worden alleen de NTT zeilers begeleid vanuit het Watersportverbond. Uiteraard kunnen andere jeugdzeilers ook deelnemen aan de Jeugd Kampioenschappen. De begeleiding kan worden geregeld via de Regionale Training Centra of via privé initiatieven.