Laserklasse Organisatie Nederland


Selectiereglement voor Laser 4.7 / Radial / Standard, augustus 2018

Hoofdstuk 1: LON Ranking

Artikel 1.1: Doelstelling van de LON Ranking
Doelstelling van dit reglement is het op eerlijke wijze selecteren van de beste zeiler(s) voor:

 • Deelname aan internationale evenementen (indien selectie vereist is door de overkoepelende organisatie. Bijvoorbeeld W(J)K, E(J)K, Worldcups).
 • Verdeling van eventuele subsidies in de 4.7 / Radiaal / Standaard / Master
 • De Nationale Training Teams (NTT's) in de 4.7, Radiaal, (Standaard).

De in dit reglement gebruikte aanduiding “zeiler” moet worden gelezen als zeiler/ zeilster.

Artikel 1.2: Overkoepelende voorwaarde voor uitzending
Het aantal door de LON (Laserklasse Organisatie Nederland ) geselecteerde zeilers voor gelimiteerde evenementen wordt bepaald door de reglementen van de overkoepelende organisatie. Indien dit door deze niet wordt aangegeven is de inschrijving vrij.

Artikel 1.3: Voorwaarde om opgenomen te worden in de LON Ranking en uitgezonden te worden.

Om in aanmerking te komen voor de Ranking moet een zeiler:

 • De Nederlandse Nationaliteit hebben of domicilie in Nederland hebben conform ISAF Regulation 24.5.4;
 • Lid zijn van de LON.
 • In het bezit zijn van een startlicentie afgegeven door het Watersportverbond.
 • In alle wedstrijden waaraan hij of zij deelneemt, varen met een boot die is voorzien van een geldig registratiebewijs.
 • Om voor kwalificatie voor een damesevenement in aanmerking te komen moet men bovendien van het vrouwelijke geslacht zijn.
 • Om voor kwalificatie voor een jeugdevenement in aanmerking te komen moet men voldoen aan de door de overkoepelende organisatie voorgeschreven leeftijd­grenzen.
 • Om uitgezonden te kunnen worden naar een ILCA evenement ( E(J)K / W(J)K / etc.) moet een zeiler minimaal 1 selectie evenement hebben gevaren. Zeilers met een A-status, Selectiestatus of Internationaal Talentstatus van NOC*NSF hebben deze verplichting niet.

   

  Het Watersportverbond volgt in principe deze regel mits, zij gegronde redenen heeft om daar van af te wijken. In dit geval zal de Laserklasse dit zo snel mogelijk communiceren met haar leden.

 

Artikel 1.4: Aangewezen selectiewedstrijden
Zie hiervoor het subhoofd ‘Selectiewedstrijden’ onder Wedstrijdzeilen.

 

Artikel 1.5: Regels t.a.v. de berekening van de LON Ranking
Voor de berekening van de ranking standen in de verschillende groepen zal gebruik worden gemaakt van het lage punt systeem, deze staat omschreven in de regels voor wedstrijdzeilen 2016-2020 (appendix A).

 • Elke race van een kwalificatiewedstrijd wordt beschouwd als een aparte wedstrijd en wordt als zodanig meegeteld.
 • Buitenlandse deelnemers zullen worden meegeteld in de uitslagen maar uit de ranking worden geschrapt..
 • Niet LON-leden zullen wel worden meegeteld in de uitslagen maar uit de ranking worden geschrapt.
 • Alle wedstrijden van de evenementen die zijn benoemd als ranking evenement vormen samen 'de Ranking'. Indien er sprake is van medal races en/of finals dan zijn het alle wedstrijden voordat er over gegaan wordt op finals en/of medal races die meetellen voor 'de ranking'. (Uitzondering: indien de selectie bestaat uit 1 evenement zal de einduitslag van dit evenement tellen).
 • Aan het einde van het (laatste) als kwalificatie benoemde evenement wordt op elke 4 races 1 aftrek toegepast, zodanig dat bij een serie van 1 t/m 3 starts geen aftrek wordt toegepast, een serie van 4 t/m 7, 1 aftrek kent enz. De aftrek mag over de gehele serie worden gedaan.
 • We spreken over een geldige Ranking wanneer er 4 of meer races zijn gevaren bij een selectie die over meerdere evenementen gaat. Wanneer de Ranking over 1 evenement gaat dan zal de geldigheid van de Ranking afhangen van de evenement regels die bepalen of het een geldig evenement is. Wanneer er spraken is van geen geldige Ranking komt deze in aanmerking voor onvoorziene omstandigheden. (zie artikel 1.7).
 • Niet deelnemen aan een race betekent dat de desbetreffende zeiler(s) een score krijgt toegekend die gelijk is aan de score van de plaats die 1 meer is dan het totaal aantal inschrijvingen (indien de desbetreffende race gevaren is in fleets of startgroepen, lees: de score van de plaats die 1 meer is dan het totaal aantal per fleet of groep).

 

Artikel 1.6: Regels t.a.v. het vaststellen van de ranking
De kwalificatiestand wordt bepaald door het samenstellen van een lijst met de verkregen resultaten, waarbij degene met de minste punten, inclusief de eventuele aftrek, zoals omschreven in artikel 1.5.6., op de eerste plaats van de lijst staat.

Indien zeilers met een gelijk aantal punten zijn geëindigd wordt daarvoor een onderlinge rangorde vastgesteld conform de in appendix A ( regels voor wedstrijdzeilen 2016-2020 ) omschreven procedure.

Als een uitslag door een hoger beroep nog niet bekend is op het moment dat er door de wedstrijdsecretaris een selectie aan een overkoepelende organisatie aangemeld moet worden, geldt de voorlopige uitslag.

Het Watersportverbond volgt in principe deze selectiestand, tenzij zij gegronde redenen heeft om daar van af te wijken. In dit geval zal de Laserklasse dit zo snel mogelijk communiceren met haar leden.

 

Artikel 1.7: Onvoorziene omstandigheden
Wanneer er spraken is van onvoorziene omstandigheden dan zal de wedstrijdsecretaris van de LON in overleg met het Watersportverbond beslissen.

 

 

Hoofdstuk 2: Samenstellen van de NTT’s op basis van de LON Ranking.
 

Artikel 2.1: NTT samenstelling op basis van de LON voorjaarsranking
Het Watersportverbond selecteert op basis van de LON voorjaars- ranking of het huidige NTT aangevuld wordt met nieuwe zeilers die binnen de top 10 van deze ranking zijn geëindigd. Het is geheel aan de verantwoordelijke programmacoach om samen met de Laser hoofdcoach van het Watersportverbond te bepalen aan wie binnen de top 10 van de LON voorjaarsranking deze wildcards worden toegewezen. Bij het accepteren van de wildcard ben je volledig onderdeel van het team.

 

Artikel 2.2: NTT samenstelling op basis van de LON najaarsranking
Het Watersportverbond selecteert op basis van de LON najaarsranking objectief het volgende aantal zeilers per klasse:

 • 6 laser 4.7 zeilers. (kunnen subjectief worden aangevuld met 4 wildcards).
 • 10 laser Radiaal zeilers (kunnen subjectief worden aangevuld met 2 wildcards).
 • Standaard: jaar 2018-2019 geen NTT

 

Hoe wordt dit gedaan?

Stap 1: Selectie van de beste zeilers met leeftijdsrestricties

Op volgorde van de ranking wordt het team objectief gevuld t/m het hierboven genoemde aantal zeilers die tot het einde van de NTT-periode voldoen aan de jeugdleeftijdrestricties voor de jeugd kampioenschappen. (Radiaal (U19) en de 4.7(U18)).

De NTT periode loopt van begin oktober t/m september het jaar erop.

Deze methode wordt gehanteerd t/m de top 12 in de 4.7 en t/m de top 20 van de LON najaarsranking (dit is de totale ranking ook met senioren erbij, zoals hij door de LON gepubliceerd wordt).

 Stap 2: Objectief aanvullen van het NTT met meisjes, indien nodig.

In het geval dat er geen 2 meisjes bij de selectie zitten van de in stap 1 geselecteerde zeilers, wordt het aantal meisjes op basis van ranking aangevuld t/m 2.

Dit kan ten koste gaan van de laatste of laatste 2 objectieve plekken van de in stap 1 genoemde criteria.

Voorwaarde is wel dat de meisjes bij de eerste 12 (4.7) of eerste 20 (radiaal) staan op de LON najaarsranking.

Mocht dit niet het geval zijn of hoeft er bijvoorbeeld maar met 1 meisje aangevuld te worden om op 2 te komen dan worden deze resterende plek(ken) volgens de ranking aangevuld volgens de methode beschreven in stap 1.

 Stap 3: Commitmentseis

Naast de omschreven prestatie-eis in stap 1 en 2 en de gewicht eis in stap 4 geldt er ook een commitment eis, namelijk: aanwezigheid op 80% van het voorgelegde Nederlandse programma + Piek evenement. Overige buitenlandse activiteiten op het programma worden sterk aangeraden, maar zijn niet verplicht.

 Stap 4: Gewichtsrestrictie

Wanneer zeilers de prestatie norm hebben gehaald voor het NTT kunnen ze nog geweigerd worden wanneer ze niet voldoen aan de eis voor het gewicht. Wanneer verwacht wordt dat ze deze binnen korte tijd gaan halen, wordt ook voldaan aan de gewicht eis. (Watersportverbond in overleg met de verantwoordelijk programmacoach bepaalt dit).

NTT 4.7:   > 50 Kg en

NTT Radiaal:       > 60 Kg en < 73 Kg

NTT Standaard > 73 Kg

 

Zijn er binnen de eerste 4 stappen zeil(st)ers die niet op de uitnodiging in gaan, dan worden deze plaatsen niet automatisch aangevuld. Het Watersportverbond bepaalt dit in overleg met de programma coach.

 

Stap 5: Selectie via wildcard

Het Watersportverbond heeft 4 wildcards voor de 4.7 / 2 wildcards voor de Radial. Het is geheel aan de verantwoordelijke programmacoach om samen met de Laser hoofdcoach van het Watersportverbond te bepalen aan wie en of deze wildcards worden toegewezen. Bij het accepteren van de wildcard ben je volledig onderdeel van het NTT team.

 

Artikel 2.3: Hoe selecteer je je voor Jong Oranje? (zeilers met extra ondersteuning binnen het NTT Radial en Standard).
Dit wordt in het najaar van 2018 bekend gemaakt voor het seizoen van 2019

 

Artikel 2.4: Onvoorziene omstandigheden
In gevallen waarin het reglement van hoofdstuk 2 niet voorziet, beslist het Watersportverbond.

 

Hoofdstuk 3: Uitzending en begeleiding naar W(J)K en E(J)K vanuit het Watersportverbond.

 

De visie van het Watersportverbond is zeilers te laten racen op wedstrijden van hun niveau. Dit betekent dat zeilers een goede kans moeten hebben om bij de eerste 50% van het deelnemersveld te eindigen.

 

Artikel 3.1: Uitzending naar WK senioren en WK’s buiten Europa
Update hierover volgt eind 2018

 

Artikel 3.2: WSV begeleiding tijdens ILCA en EURILCA W(J)K en E(J)K
Wanneer er een W(J)K en/of E(J)K in het NTT programma staat, worden alleen de NTT zeilers begeleid vanuit het Watersportverbond. Uiteraard kunnen andere jeugdzeilers ook deelnemen aan de Jeugd Kampioenschappen. De begeleiding kan worden geregeld via de Regionale Training Centra of via privé initiatieven.